Skip to content
Програмата за настаняване на украинци е удължена до 24 февруари 2023 г.

Програмата за настаняване на украинци е удължена до 24 февруари 2023 г.

Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България е удължена до 24-ти февруари 2023 година. Това реши Министерски съвет. В удължения период на действие ново настаняване ще бъде извършвано само в държавните и общински бази. Удължаването на срока е в резултат на приетото днес правителствено решение за изменение на Програмата.

Advertisements

Помощта ще се използва в обекти, вписани в създадения за целите на изпълнението на програмата Регистър на места за подслон, както и в обекти, за които са изпълнени кумулативно следните условия:

– са държавна собственост или общинска собственост, или собственост на  публични предприятия, без оглед на правноорганизационната им форма;

– са места за настаняване, по смисъла на Закона за туризма, вписани в Националния туристически регистър;

– са посочени в списък, утвърден от Ръководителя на Временна оперативна група (ВОГ) към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция по въпросите на ползващите се от временна закрила в Република България граждани на Украйна, създадена със Заповед № Р-213 от 03.10.2022 г. на министър-председателя.

Помощта ще се използва и в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър – само за настанени лица, с предоставена временна закрила, за които кумулативно са изпълнени следните условия:

– към 31.10.2022 г. са се ползвали от Програмата и към същата дата са били настанени в категоризирано/регистрирано в Националния туристически регистър място за настаняване;

– в периода от 1 – 15 ноември 2022 г. са продължили да се ползват от Програмата и за същия период са били настанени в същото категоризирано/регистрирано в Националния туристически регистър място за настаняване, в което лицето е било настанено към 31-ви октомври 2022 г.;

– през периода от 16-ти ноември 2022 г. до 24-ти февруари 2023 г. продължават да са настанени в същото място за настаняване, в което лицето е било настанено към 31-ви октомври 2022 г.

Лицата, извършващи дейност в обектите, вписани в Националния туристически регистър и в Регистъра на места за подслон, участват в програмата, като предоставят на разселените лица нощувка/подслон с размер на помощта от 15.00 лева (петнадесет лева) без ДДС, респективно 16,35 лева (шестнадесет лева и тридесет и пет стотинки) с включен ДДС при ставка в размер на 9 % за категоризираните места за настаняване и 18,00 лева (осемнадесет лева) с включен ДДС при ставка в размер на 20 % за некатегоризираните места за подслон.  Разходите за ДДС са за сметка на Програмата.

От 16-ти ноември 2022 г. настаняването на разселените лица с временна закрила се извършва само в обектите държавна или общинска собственост от Временна оперативна група (ВОГ) към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция по въпросите на ползващите се от временна закрила в Република България граждани на Украйна, създадена със Заповед № Р-213 от 3-ти октомври 2022 г. на министър-председателя.

Въвежда се задължение за подаване на декларация за съответствие, подписана с квалифициран електронен подпис от законния представител на кандидата, чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), на адрес https://edelivery.egov.bg/

Правителственото решение за удължаване на срока на Програмата е прието неприсъствено в рамките на днешния ден.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *